Ceník výkupu Zaslat nabídku odkupu Vykupujeme subfosilní dub

Výkup kulatiny

Vykupujeme kulatinu dub, akát, ořech, modřín, javor, jasan, jilm, kaštan a třešeň ptáčnice a další

Výkup kulatiny

Práva a povinnosti lesního hospodáře v České republice

Lesní hospodář, vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené obnovy.

Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku.

Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Vláda připravuje každoročně závazná pravidla poskytování finančních příspěvků a způsobu kontroly jejich využití, která jsou přílohou státního rozpočtu.

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno.

Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména:

- zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření

- při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření

- preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů

- provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů.

Lesní hospodářský plán

Lesní hospodářské plány jsou dokumenty upravující veškeré nakládání s lesem formou závazných ustanovení a doporučení. Jsou nástrojem vlastníka lesa a zpracovávají se zpravidla na 10 let. Závazně se upravuje maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Státní a obecní lesy mají jako závazný ukazatel též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40ti let věku. Vlastník lesa je povinen včas zadávat zpracování LHP nebo Lesní hospodářské osnovy. Pokud LHP nebo osnova neexistuje, podléhá jakákoliv těžba překračující průměrně 3 m3 na jeden hektar lesa za rok schválení odborného lesního hospodáře a státní správy lesů.

Lesní hospodářská osnova

Lesní hospodářská osnova se zpracovává pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha, pokud pro ně není zpracován plán. Zpracovává se obvykle na deset let. Vlastník, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lesích, protokolem od orgánu státní správy lesů osnovu převezme. Náklady na zpracování osnov hradí stát a vlastník lesa je obdrží bezplatně.

PORT WOOD, s.r.o.

Libušina 50
592 02, Svratka
IČ: 05288894 , DIČ: CZ05288894

e-mail: sklady.reziva@gmail.com
telefon: +420 605 998 986

Výkup ořechu v minimálním množství 10 ks kmenů (+/- 7 kubíků)

Neváhejte nám poslat poptávku

Prosíme, abyste byli v poptávce co nejvíce konkrétní, nezapomeňte uvést co nejvíce informací o nabízeném odkupu (množství, rozměry, typ dřeviny, lokalita). Přispěje to k rychlejší a efektivnější komunikaci. Děkujeme

Výkup ořechu v minimálním množství 10 ks kmenů (+/- 7 kubíků)

Zakázková výroba z dubu

Nabízíme i zakázkovou výrobu z dubu. Vyrobíme vám: dubové stoly, dubové postele, dubový nábytek, dubové podlahy, dubovou terasu, dubové okna, dubové dveře, dubové schody nebo dubové pracovní desky.

Kromě toho nabízíme o polotvary z dubu jako: dubové fošny, dubová prkna, omítané dubové řezivo, dubové hranoly, dubové spárovky.

Podívejte se na celou nabídku zakázkové výroby z dubu vše na DubovéŘezivo.cz

Zakázková výroba z dubu